“നൻമൊഴി എൻ മലയാളം” | ഗൗരി നാരായണൻ

by Blissrootzpublished on June 29, 2021

“നൻമൊഴി എൻ മലയാളം”
വരികൾ: കൃഷ്ണ സന്തോഷ്
സംഗീതം: സന്തോഷ് പാഞ്ചജന്യം
ആലാപനം: ഗൗരി നാരായണൻ

Blissrootz & Panchajanyam Media presents ‘Nanmozhi En Malayalam’
Editing: Abhilash Unni
Video Production: Bindu P Menon & Roopesh George
Orchestration :Bharath b santh
Guitars :Rijosh
Veena & Tabla:Dharma Theerthan
Flute :Reghuthaman
Chorus :Bharath & Rijosh
Mix&mastering :Rijosh
Studio :Digistar media, poonithura (Santhosh eravankara)
Sound brewery, vyttila
Studio visuals and audio Recording at pops media house Ernakulam. by jisto george
Spl Thanks: Aji pallavoor, Dhanu Annur

Nanmozhi_En_Malayalam #Vishu_special #Malayalam_album

@All copyright content belongs to Blissrootz