സ്നേഹസ്വരൂപാ…’

by Blissrootzpublished on February 23, 2021

‘സ്നേഹസ്വരൂപാ…’ A Christian devotional choir from Blissrootz

“കണ്ണിലും, കരളിലും നാഥാ നിൻ തിരുരൂപം…
കണ്ണീർക്കടലിലും നാഥാ നിൻ തിരുനാമം…”

സമാധാനത്തിന്റെ രാജാധിരാജന് ഒരു സ്നേഹഗീതം.

Blissrootz is proud to release our Christian song.
Lyrics : Bindu P. Menon
Music & Singer : Roopesh George
Orchestration : Rajaram R
Cuts : Abhilash Unni
Studio : La Dolce Vita, UAE
Sound Engg : Sergi Pynchuk
www.blissrootz.com